Sorbitol (Powder) 1 kg.  ซอร์บิทอล (ชนิดผง) 1 กิโลกรัม

Share

Share

Sorbitol (Powder) 1 kg.  ซอร์บิทอล (ชนิดผง) 1 กิโลกรัม

                 Sorbitol Powder ผงซอร์บิทอลเป็นผงสีขาวซึ่งได้จากการตกผลึกของน้ำเชื่อมซอร์บิทอลบริสุทธิ์สูง ซอร์บิทอลผงมีรสหวานและหวาน ใช้เป็นสารให้ความหวานเป็นกลุ่มที่ปราศจากน้ำตาลและมีแคลอรี่ต่ำ ผงซอร์บิทอลมีฤทธิ์ในการทำให้หวานที่ 60% ของน้ำตาล ความสามารถในการละลายที่ดีมีเสถียรภาพสูงและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น Sorbitol Powder สามารถนำมาใช้ในการผลิตหมากฝรั่งขนมหวานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แยมคุกกี้ ใช้ในอาหารที่มีประโยชน์และการใช้โภชนาการ

Powered by MakeWebEasy.com