ที่นอนลมป้องกันแผลกดทำสำหรับผู้ป่วย  คนชรา คนเป็นอัมพาต อัมพฤกต์ ผู้ป่วยเบาหวาน

คนบาดเจ็บ แผลกดทับ


แผลกดทับ คือ บริเวณเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่มีการตายเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง จากการถูกกดทับเป็นเวลานาน สำหรับส่วนที่พบแผลกดทับบ่อย คือ บริเวณเนื้อเยื่อหรือปุ่มกระดูก ที่พบส่วนมากคือบริเวณปุ่มกระดูกก้นกบ ตามตุ่ม และส้นเท้า เพราะโดยปกติทั่วไปเราจะชอบนอนหงาย แต่ที่มากที่สุด คือ บริเวณก้นกบสะโพก ต่อมาก็บริเวณสะบักทั้ง 2 ข้าง ส้นเท้าทั้ง 2 ข้าง และบริเวณท้ายทอย สำหรับแผลที่เกิดกับผู้ที่นอนหงาย แต่สำหรับผู้ที่นอนตะแคงแผลกดทับที่เกิด คือ บริเวณด้านข้างของศีรษะ ปุ่มกระดูกบริเวณหัวไหล่ บริเวณข้อศอก ต้นขา ข้างเข่าด้านนอกและ ตาตุ่ม

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ
 

·      ผู้ที่ไม่รู้สึกตัว หรือเป็นอัมพาต นอนอยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย

·      ผู้มีการจำกัดการเคลื่อนไหว หรือจำกัดกิจกรรมเช่น ผู้ที่ใส่เฝือกหลังการผ่าตัดใหญ่

·      ผู้ป่วยที่มีความเปียกชื้นจากเหงื่อ อุจจาระ หรือปัสสาวะราดบ่อย ส่งผลให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นด่าง ความสามารถในการต้านเชื้อโรคจากแบคทีเรียลดลง ทำให้เนื้อเยื่อได้รับการระคายเคือง เกิดการฉีกขาดได้ง่าย และเกิดแผลกดทับในที่สุด

·      ภาวะขาดสารอาหาร ส่งผลให้มีระดับโปรตีนในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้มีอาการบวมซึ่งเป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนเลือดในการส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ จึงเกิดแผลกดทับ เกิดแผลได้ง่าย และแผลจะหายช้า

·      ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือผอม ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น มีโอกาสเกิดแผลกดทับได้มากกว่า

·      แรงกดและแรงเสียดทานทำให้เนื้อเยื่อเกิดการบาดเจ็บฉีกขาดได้ง่าย มักพบในรายที่เป็นอัมพาตต้องยกผู้ป่วยบ่อยจึงทำให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย

·      ภาวะไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส (Celsius) ทำให้มีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น เป็นปัจจัยเสริมให้เซลล์และเนื้อเยื่อขาดเลือดและเนื้อเยื่อตายได้ง่าย

·      ยิ่งอายุมากขึ้นหมายความว่า ร่างกายของเราจะฟื้นตัวได้ช้าลง จึงเพิ่มความรุนแรงของแผลกดทับ

 

ที่นอนลม มีกี่ชนิด


จะมีอยู่2 ชนิดคือ

1.ที่นอนลมแบบรังผ้งึ หรือบบัเบิ้ล(Bubble)จะทา งานโดยการปั๊มลมสลบัการพองตวัของที่นอนที่มีลกัษณะคลา้ยรังผ้งึ

2.ที่นอนลมแบบลอนขวาง เหมาะสา หรับผปู้่วยอมั พาต อมั พฤกษ์ผสูู้งอายุจะทา งานช่วยลดแรงกดทบัและกระจาย

แรงกดทบัไปทวั่ ร่างกายลดแรงเสียดสีระหวา่ งที่นอนและผวิของผปู้่วยดว้ยระบบสลบัการพองของลอนที่นอนข้อดีของที่นอนลมแบบลอนขวางคืออะไร


ในกรณีที่นอนรั่วหรือชา รุด สามารถถอดเปลี่ยนลอนอะไหล่ไดไ้ ม่ตอ ้ งเสียเวลาส่งซ่อม ความสามารถในการรับ น้า หนกั ขนาดความกวา ้ งยาว หรือความสูงของลอน จา นวนลอนจะแตกต่างกนัไปตามรุ่นและยหี่ อ ้ ของผลิตภณั ฑ ์ มี ปั๊มลมแบบอตัโนมตัิสามารถปรับระดบัแรงดนัลมเพื่อรองรับน้า หนกัผปู้่วยไดต ้ ามความตอ ้ งการและผา ้ คลุมที่นอน กนั น้า โดยปกติที่นอนลมแบบขวางจะมีราคาสูงกวา


ข้อดีของที่นอนลมแบบรังผึ้งคืออะไร


ที่นอนลมแบบรังผ้งึเหมาะสา หรับผทู้ี่มีแผลกดทบัแล้ว

เพราะเวลาทา แผลอาจจะมีน้า ยาทา แผลหกเลอะเทอะใส่ที่นอนก็สามารถเช็ดและทา ความสะอาดง่ายความสามารถในการรับน้า หนกั ความกวา้งยาว จะแตกต่างกนัไปตามรุ่นและยหี่ อ้

ของผลิตภณั ฑ์สามารถปรับความดนั เบาะไดง้่ายดว้ยปุ่มปรับความดนั บนเครื่องปั๊มลมที่นอนลม
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทำสำหรับผู้ป่วย  คนชรา คนเป็นอัมพาต อัมพฤกต์ ผู้ป่วยเบาหวาน คนบาดเจ็บ

ที่นอนลมกันแผลกดทับ Exeter Saturn, ที่นอนลม รุ่น โอล่า 418 พีวีซี, ที่นอนลม หวีเวี่ย แบบลอน พร้อมปั๊มลม รุ่น 7600, , , ที่นอนลม รุ่นโอล่า 250, air flotation mattress model OLA250, ที่นอนลมกันแผลกดทับ DOMUS 1, ที่นอนลม Exeter Gemini,
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้